Privacybeleid en gebruik beeldmateriaal

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vriendenkring van Gaal, verwerkt voor haar doel om jaarlijks deel te nemen aan de Brabantse Dag in Heeze persoonsgegevens, waarvoor Vriendenkring van Gaal verwerkingsverantwoordelijke is.

Vriendenkring van Gaal verwerkt jouw persoonsgegevens natuurlijk vertrouwelijk en als vereniging in overeenstemming met de geldende privacywet, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een van de verplichtingen is om jou te informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. Dat leggen we in deze privacyverklaring uit, maar als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk contact opnemen met het bestuur via ons contact formulier.

Welke persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vriendenkring van Gaal kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

• initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum/leeftijd en geslacht;
• e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
• gegevens die voor deelname aan het bouwseizoen, evenementen of de Brabantse Dag zelf noodzakelijk zijn, waarbij je in ieder geval moet denken aan kleding en schoenmaten;
• gegevens voor het afhandelen van een sponsorovereenkomst.

Alle persoonsgegevens waarover wij beschikken, stel je zelf aan ons ter beschikking: zodra je lid wordt, je opgeeft voor een evenement of deelname aan de Brabantse dag en zodra sponsoring wordt toegezegd. Wil je bepaalde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kan het zijn dat wij je moeten uitsluiten van lidmaatschap of deelname.

Voor welke doelen en op welke grond?

Vriendenkring van Gaal verwerkt de genoemde persoonsgegevens:

• om contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek om lid te kunnen worden;
• om het lidmaatschap aan te gaan en na te komen;
• om je op de hoogte te houden van alle informatie die voor de leden van Vriendenkring van Gaal belangrijk is, waaronder uitnodigingen van evenementen, informatie over de voortgang en de gang van zaken tijdens het weekend van de Brabantse dag;
• om sponsoring conform afspraken daarover te behandelen.

Deze verwerkingen worden op basis van de uitvoering van een overeenkomst ( de lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst), de behartiging van ons gerechtvaardigd belang en/of jouw toestemming verwerkt.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Vriendenkring van Gaal controleert daarom jaarlijks welke leden er nog lid zijn en verwijdert personen en al hun gegevens die dat niet meer zijn. Jaarlijks na de Brabantse Dag worden specifieke gegevens over deelname aan de optocht verwijderd en ook van voormalige sponsoren bewaart Vriendenkring van Gaal de persoonsgegevens niet meer als duidelijk is dat er geen sponsoring meer zal plaatsvinden.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Intern worden de gegevens van leden gedeeld met de overige leden van de vereniging. In het geval dat Vriendenkring van Gaal persoonsgegevens in de toekomst met derden zou moet delen, dan zullen wij van die partijen ook verlangen dat zij aan de privacywet voldoen.
Hoe worden persoonsgegevens beschermd?
Vriendenkring van Gaal neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Jij hebt privacyrechten!
Met betrekking tot de persoonsgegevens die Vriendenkring van Gaal van jou verwerkt, heb je het recht
daarover informatie te verkrijgen;

• die persoonsgegevens in te zien;
• die persoonsgegevens te rectificeren;
• die persoonsgegevens te laten verwijderen;
• de verwerking van die persoonsgegevens te beperken
• die persoonsgegevens over te laten dragen;
• tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken; en
• zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren.

Als wij gegevens met uitdrukkelijke toestemming verwerken, dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken.

Een verzoek kun je dus sturen naar bestuur@vriendenkringvangaal.nl. Ook staat het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tot je beschikking, maar we hopen natuurlijk dat we dat samen kunnen voorkomen.

Wijzigen of aanvullen

Als het nodig zou zijn, zullen wij deze Privacyverklaring wijzigen of aanvullen en als daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief kenbaar maken.

Gebruik beeldmateriaal

Social Media worden steeds belangrijker, ook voor Vriendenkring van Gaal. Hiermee presenteert Vriendenkring van Gaal zich naar buiten, maar we gebruiken Social Media vooral ook om jou als lid te informeren over leuke en belangrijke zaken. Daarbij maken we vaak ook gebruik van beeldmateriaal waar onze leden op kunnen staan. Vriendenkring van Gaal vindt het netjes om je ook hierover te informeren.

Nieuwe leden zullen uitdrukkelijk om toestemming hiervoor worden gevraagd. Voor bestaande leden verzoeken we je contact op te nemen via met het bestuur via ons contact formulier om jouw bezwaar kenbaar te maken. Daarbij maken we de ouders van kinderen onder 16 erop attent dat zij in principe de toestemming voor hun kinderen moeten geven en kunnen onthouden.

Bij het gebruik van beeldmateriaal zullen we altijd afwegen of het bericht en het gebruik van het beeldmateriaal gepast is. Mocht je toch nog bezwaar maken tegen de publicatie, dan zullen we het betreffende bericht zo spoedig mogelijk van onze kanalen verwijderen. We informeren je hierbij ook dat beeldmateriaal ook door derden, waaronder de Stichting Brabantsedag kan worden vergenomen waartegen Vriendenkring van Gaal in dat geval misschien niet altijd actie kan ondernemen. Maar ook de Stichting gebruikt beeldmateriaal alleen om een positief beeld van de Brabantsedag en de wagenbouwers te scheppen.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Vriendenkring van Gaal
Vicaris van Litsenburghlaan 2, 5591 BK Heeze
Neem contact op met het bestuur
KvK 17107637